Testen

en testautomatisering

Agile

Devops en Scrum

Business Analysis

en Data Analytics

Deze training bereid voor op de officiële certificering "PCEP – Certified Entry-Level Python Programmer" en toetst u begrip en vermogen om te kunnen ontwikkelen in de programmeertaal Python.

Een kandidaat heeft voldoende kennis van de  concepten van software ontwikkeling, de syntaxis en semantiek van de Python, evenals de vaardigheden in het oplossen van typische uitdagingen met behulp van de Python Standard Library.

Opzet

De training is praktisch van opzet, naast de theoretische kennis, is het natuurlijk veel belangrijker om direct met de taal aan de slag te gaan. Tijdens deze training zal u continue praktische opdrachten moeten uitvoeren in de taal Python. Hiermee bouwt u u vaardigheden direct op tijdens de training.

Na de training

Na de training heeft u inzicht in de volgende concepten:

 • De basisprincipes van computerprogrammering, wat het verschil is tussen compilatie en interpretatie, wat Python is, hoe het wordt gepositioneerd tussen andere programmeertalen , en wat onderscheidt de verschillende versies van Python;
 • De basismethoden voor het ontwikkelen van software met Python, samen met de primaire soorten gegevens en numerieke operatoren, hun onderlinge relaties; het concept van variabelen en variabele naamgevingsconventies; de toewijzingsoperator, de regels voor het ontwikkelen van uitdrukkingen; het invoeren en omzetten van gegevens;
 • Booleaanse waarden, de if en if-else-instructies; het gebruik van loops (while en for); het verschil tussen logische en bitgewijze bewerkingen; het concept van lijsten en lijstverwerking, inclusief de iteratie van de for-lus en segmentering; het idee van multidimensionale arrays;
 • Het definiëren en gebruiken van functies - de reden, doel, conventies en pitfalls; het concept om argumenten op verschillende manieren door te geven en hun standaardwaarden in te stellen, samen met de mechanismen voor het retourneren van de resultaten van de functie; naam scope problemen; nieuwe gegevensaggregaten.

Basic Concepts 

Objectives covered by the block

 • fundamental concepts: interpreting and the interpreter, compilation and the compiler, language elements, lexis, syntax and semantics, Python keywords, instructions, indenting
 • literals: Boolean, integer, floating-point numbers, scientific notation, strings
 • comments
 • the print() function
 • the input() function
 • numeral systems (binary, octal, decimal, hexadecimal)
 • numeric operators: ** * / % // + –
 • string operators: * +
 • assignments and shortcut operators

Data Types, Evaluations, and Basic I/O Operations

Objectives covered by the block

 • operators: unary and binary, priorities and binding
 • bitwise operators: ~ & ^ | << >>
 • Boolean operators: not and or
 • Boolean expressions
 • relational operators ( == != > >= < <= ), building complex Boolean expressions
 • accuracy of floating-point numbers
 • basic input and output operations using the input(), print(), int(), float(), str(), len() functions
 • formatting print() output with end= and sep= arguments
 • type casting
 • basic calculations
 • simple strings: constructing, assigning, indexing, slicing comparing, immutability

Flow Control – loops and conditional blocks

Objectives covered by the block

 • conditional statements: if, if-else, if-elif, if-elif-else
 • multiple conditional statements
 • the pass instruction
 • building loops: while, for, range(), in
 • iterating through sequences
 • expanding loops: while-else, for-else
 • nesting loops and conditional statements
 • controlling loop execution: break, continue

Data Collections – Lists, Tuples, and Dictionaries

Objectives covered by the block

 • simple lists: constructing vectors, indexing and slicing, the len() function
 • lists in detail: indexing, slicing, basic methods (append(), insert(), index()) and functions (len(), sorted(), etc.), delinstruction, iterating lists with the for loop, initializing, in and not in operators, list comprehension, copying and cloning
 • lists in lists: matrices and cubes
 • tuples: indexing, slicing, building, immutability
 • tuples vs. lists: similarities and differences, lists inside tuples and tuples inside lists
 • dictionaries: building, indexing, adding and removing keys, iterating through dictionaries as well as their keys and values, checking key existence, keys(), items() and values() methods
 • strings in detail: ASCII, UNICODE, UTF-8, immutability, escaping using the \ character, quotes and apostrophes inside strings, multiline strings, copying vs. cloning, advanced slicing, string vs. string, string vs. non-string, basic string methods (upper(), lower(), isxxx(), capitalize(), split(), join(), etc.) and functions (len(), chr(), ord()), escape characters

 Functions

Objectives covered by the block

 • defining and invoking your own functions and generators
 • return and yield keywords, returning results,
 • the None keyword,
 • recursion
 • parameters vs. arguments,
 • positional keyword and mixed argument passing,
 • default parameter values
 • converting generator objects into lists using the list() function
 • name scopes, name hiding (shadowing), the global keyword

Doelgroep

Deze training is een instap training en leert de basis van Python programmeren. Enige affiniteit met computers en de logica van computers is gewenst.

Deze training is geschikt voor testers, testmanagers, programmeurs, maar ook voor omscholend, projectleiders, projectmedewerkers, business analisten, informatie analisten.

Details

Duur: 3 dagen
Cursusprijs: € 1.195
Examen: € 100
Totaalprijs: € 1.295
StartdatumLocatie  
op aanvraagin-companyMail ons

DutchEnglish