Ammerlaan IT Training & Advies respecteert de privacy van alle gebruikers van haar site en draagt er zorg voor dat de persoonlijke informatie die u ons verschaft vertrouwelijk wordt behandeld. Ammerlaan IT Training & Advies houdt zich aan de regels van de Wet Bescherming Persoonsgegevens.

Ammerlaan IT Training & Advies zal uw persoonlijke gegevens niet aan derden verkopen. Onze werknemers en door ons ingeschakelde derden zijn verplicht om de vertrouwelijkheid van uw gegevens te respecteren.

In deze disclaimer wordt verstaan onder:

– de eigenaar: de eigenaar van de website;
– gebruik(en): alle denkbare handelingen;
– u: de gebruiker (bezoeker) van de website;
– de content: alle in de website aanwezige inhoud;

Het onderstaande is van toepassing op de pagina die u thans bekijkt. Door de pagina te gebruiken stemt u in met deze disclaimer.

De content is door de eigenaar met de grootst mogelijke zorg samengesteld, doch, de eigenaar aanvaardt geen aansprakelijkheid ten aanzien van mogelijke onjuistheden van het getoonde. De eigenaar is niet verantwoordelijk voor content op de aan deze website gekoppelde bestanden en/ of websites waarnaar wordt verwezen.

Ongeautoriseerd of oneigenlijk gebruik van de content of delen daarvan maken inbreuk op intellectuele rechten. Toestemming tot het gebruik van de getoonde content of delen daarvan op publiekelijk toegankelijke plaatsen dient schriftelijk aan ons te worden verzocht.

Mailpolicy

Dit bericht is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde. Gebruik van deze informatie door anderen dan de geadresseerde is verboden; rechten kunnen er door onbevoegden dan ook niet aan ontleend worden. Indien deze mail is geschreven door een niet tot vertegenwoordiging van de desbetreffende organisatie van Ammerlaan IT Training & Advies bevoegde persoon, kunnen aan deze mail geen rechten worden ontleend en kan de desbetreffende organisatie van Ammerlaan IT Training & Advies daaraan niet geacht worden te zijn gebonden.

Voor de goede orde attenderen wij u erop, dat de inhoud van deze mail, alsmede de eventuele bijlagen welke u bij dit bericht aantreft, onderworpen zijn aan auteursrechtelijke bescherming in de meest ruime zin van het woord. Het is u dan ook niet toegestaan dit bericht dan wel de bijlagen openbaar te maken of te verveelvoudigen, te verspreiden of aan derden te verstrekken, behoudens onze uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming daartoe. Eveneens is het u niet toegestaan om de inhoud van dit bericht alsmede de bijlagen te gebruiken voor een ander doel dan waar deze voor zijn bestemd.

DutchEnglish